Regulamin sklepu

 • Home

REGULAMIN sklepu internetowego WWW.KLIK4U.PL Obowiązujący od dnia 9.10.2023 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę: P.H.U. Krzysztof Dolski z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Folwarczna 11, 62-081 Poznań, NIP 778 111 15 53 (dalej: Sklep internetowy lub Sprzedawca), email: sklep@klik4u.pl

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów pod adresem https://klik4u.pl/.
 2. KUPUJĄCY 2.1. Kupującym może być osoba fizyczna lub osoba prawna (dalej: Kupujący lub Klient). 2.2. Jeżeli w niniejszym regulaminie mowa o konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PRODUKTY Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć taki towar bez wad. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu, w dziale „Wyprzedaż” mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 4. CENY Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT), oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w dniu składania zamówienia. Koszt dostawy podany jest na stronie www przy składaniu zamówienia.
 5. FAKTURY 5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. 5.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.106), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Klienta jako nowego użytkownika na stronie klik4u.pl.
 6. ZAMÓWIENIA 6.1. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć w następujący sposób: a) za pomocą sklepu internetowego, który wymaga przejścia następujących etapów:
  1. skompletowanie zamówienia w Koszyku, z podaniem ilości w sztukach,
  2. dokonanie wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz związanych z tym kosztów,
  3. uzupełnienie danych niezbędnych do wykonania dostawy,
  4. sprawdzenie poprawności danych w formularzu zamówienia, z możliwością ich zmiany,
  5. zatwierdzenie i przesłanie zamówienia. b) telefonicznie pod numerem sklepu internetowego: 503 56 54 23, podając wszelkie dane, które będą wymagane do realizacji zamówienia.

6.2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów ze Sprzedawcą zgodnie z treścią Regulaminu. 6.3. W przypadku zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego Klient otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z potwierdzeniem wszystkich istotnych warunków zamówienia. Klient ma możliwość dokonania modyfikacji swojego zamówienia (w tym rezygnacji z zamówienia) poprzez kontakt z Obsługą Klienta sklepu internetowego. 6.4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera w szczególności: a) dane sprzedawcy (tj. Sprzedawcy lub osoby, z którą Kupujący może skontaktować się, aby uzyskać obszerniejsze informacje lub złożyć skargę, z którą Kupujący może skontaktować się na drodze elektronicznej lub telefonicznej), b) charakterystykę, ilość, jakość i cenę towarów lub usług, termin wykonania umowy i sposobu jej realizacji (dostawy), c) koszty dostawy, d) sposób i termin składania reklamacji.

 1. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 7.1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 7 dni, Klient będzie o tym poinformowany przed dokonaniem zamówienia. 7.2. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa (np. z powodu braku dostępności towaru), Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tej sytuacji. 7.3. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach realizacji, terminem dostawy jest termin dostawy towaru o najdłuższym terminie realizacji. W sytuacji, gdy Klient życzy sobie, aby zamówione towary zostały dostarczone w terminach realizacji odpowiadających ich dostępności, ma obowiązek pokryć koszty dodatkowej dostawy. 7.4. Klient ma prawo anulować zamówienie, ale tylko w terminie, o którym mówi § 8.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Klient, który jest konsumentem (tj. osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn na warunkach określonych poniżej:

8.1. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik fizyczna, wejdzie w posiadanie rzeczy lub w przypadku umowy o świadczenie usług, od dnia zawarcia umowy. 8.2. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie www, w zakładce „Zwroty”. Klient może wypełnić i przesłać wzór odstąpienia od umowy w formie elektronicznej na adres sklep@klik4u.pl. 8.3. Sklep internetowy bezzwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). 8.4. Odsprzedaży i usługi niebędące gotowymi towarami nie podlegają zwrotowi. 8.5. Klient obowiązany jest zwrócić towar na adres Sprzedawcy (P.H.U. Krzysztof Dolski, ul. Folwarczna 11, 62-081 Poznań) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 8.6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikłe z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 1. REKLAMACJE 9.1. Sklep internetowy jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 9.2. Klient jest zobowiązany dostarczyć rzecz wady Sprzedawcy. 9.3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący może zamiast proponowanej przez Sprzedawcę naprawy rzeczy żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. b) żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 9.4. Klient, będący konsumentem, może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru, a w przypadku używanych rzeczy – przed upływem roku od daty wydania towaru. Jeżeli towar został oznaczony datą minimalnego trwałego użytkowania, termin ten biegnie od daty minimalnego trwałego użytkowania. W razie korzystania przez Klienta będącego konsumentem z uprawnienia do reklamacji wadliwego towaru, bieg terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostaje zawieszony do chwili usunięcia wady. 9.5. Reklamacje można składać na adres email sklep@klik4u.pl lub na adres siedziby sklepu internetowego (P.H.U. Krzysztof Dolski, ul. Folwarczna 11, 62-081 Poznań). 9.6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji udziela odpowiedzi Kupującemu. Brak odpowiedzi w powyższym terminie jest równoznaczny z jej uwzględnieniem. Jeżeli Klient, będący konsumentem, zwrócił się do Sprzedawcy z żądaniem naprawy lub wymiany towaru lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, aż do czasu rozpatrzenia reklamacji, niezdolność rzeczy do zgodnego z umową używania jest traktowana jako wada rzeczy. Jeżeli niezbędne jest odesłanie rzeczy, Sprzedawca obowiązany jest przyjąć ją od Kupującego na jego koszt. 9.7. Gwarantuje się dostępność i jakość usługi w terminach nie krótszych niż 98% rocznych godzin pracy. Roczny wymiar czasu pracy wynosi 2000 godzin. Oznacza to, że obsługa Sklepu internetowego jest dostępna co najmniej 1960 godzin w ciągu roku. 9.8. Gwarantuje się dostępność w terminach nie krótszych niż 98% rocznych godzin pracy serwisów partnerskich, na których prowadzona jest działalność reklamowa. 9.9. Działania niezbędne do usunięcia wad, powinny być dokonane w terminie, który nie będzie uciążliwy dla Klienta. Wymagane przepisy określają maksymalny termin usunięcia wad na poziomie 14 dni. 9.10. Klient będący konsumentem, który wykazał się działaniem bezzasadnym, jest obowiązany do pokrycia kosztów przez siebie poniesionych w wyniku tego działania. 9.11. Sprzedawca rozpatruje reklamacje zgłoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Klient będący konsumentem skorzystać może z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobach dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1. Sklep internetowy prowadzi działalność reklamową przy wykorzystaniu usług dostawców zlokalizowanych na terenie Polski i na terenie państw Unii Europejskiej. 10.2. Z chwilą akceptacji Regulaminu Kupujący zgadza się na przekazanie Sprzedawcy danych osobowych (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883). 10.3. Sklep internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu rzeczy wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz ma wadę (rękojmia). 10.4. Zapisy Regulaminu są dostępne na stronie internetowej sklepu w formie, która pozwala Kupującemu na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Kupującego. 10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 10.6. Regulamin może być zmieniany. Zmiany wchodzą w życie w terminie co najmniej 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego. Przy zmianie Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Jeżeli zmiana Regulaminu wprowadza nowe opłaty za świadczenie usług, to zapisy te nie obowiązują Kupujących, którzy złożyli zamówienie przed datą wejścia w życie nowych opłat. W takim przypadku obowiązują opłaty, które były wskazane Kupującemu w chwili złożenia zamówienia. 10.7. Regulamin sklepu dostępny jest na stronie www na dole strony.